RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KONTRAHENTÓW(KLIENTÓW I DOSTAWCÓW) W ZAKRESIE REALIZOWANYCH USŁUG FIRMY AIS.PL Sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest firma : AIS.PL Sp. z o. o., która gromadzi Państwa dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Administrator na podstawie analizy wymagań oraz oceny zagrożeń podjął decyzję, że nie powołuje Inspektora Danych Osobowych.

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6. ust. 1 RODO w celu:

 • realizacji umowy/zamówienia,
 • dochodzenia wszelkich roszczeń z tytułu zawartych umów,
 • wypełniania obowiązków ciążących na administratorze według powszechnie obowiązującego prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy/zamówienia.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest na podstawie art. 6. ust. 1 RODO:

 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a także po jej zakończeniu do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności podatkowego oraz przepisów o rachunkowości. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą pracownicy oraz firmy AIS.PL Sp. z o. o.; organy nadzorujące, organy władzy i inne osoby trzecie uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa w przypadku gdy wystąpią z żądaniem lub gdy jest to niezbędne dla realizacji obowiązków administratora nałożonych prawem.

Pani / Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli zajdzie potrzeba przekazania, przekazanie będzie dokonane wyłącznie na warunkach i w zakresie, na jaki zezwoli prawo.

Ponadto, informujemy, że ma Pani / Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Aby skorzystać z powyższych praw i uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez : AIS.PL Sp. z o. o. może Pani / Pan kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@ais.pl.